Prohlášení o publikační etice a publikačních nepravostech

 

Náš časopis se řídí etickými zásadami, které vycházejí z doporučení COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (viz https://publicationethics.org). Dodržování standardů etického chování se očekává od všech zúčastněných stran: redakce, autorů, recenzentů a vydavatele.

 

Redakční rada:

Redakční rada se neustále snaží zlepšovat profesionální a formální úroveň časopisu, podporuje svobodu bádání a pluralitu názorů. Vydává podněty týkající se ediční práce (instrukce pro autory, zásady pro recenzní řízení atd.) a dbá na dodržování níže uvedených pravidel a zásad.

 

Redakce:

Redakce (jejíž činnost je koordinována šéfredaktorem) je zodpovědná za to, jaký článek bude v časopise publikován. Zaslané rukopisy se snaží hodnotit na základě jejich intelektuálního obsahu a akademických standardů. Její rozhodování může být spoluutvářeno názory redakční rady a vydavatele a řídí se právními nároky (například porušení copyrightu či plagiátorství).

Redakce musí zajistit férové anonymní recenzní řízení. Obdržené rukopisy jsou nejprve přehlédnuty redakcí, která je může vyloučit z recenzního řízení, a to buď proto, že jejich téma není slučitelné se zaměřením časopisu, anebo kvůli nízké akademické kvalitě. Články, které jsou vhodné k recenznímu řízení, jsou následně zaslány dvěma odborníkům v oboru. Posuzovatelé, kteří o sobě navzájem nevědí, mohou článek hodnotit třemi způsoby: jako vhodný k okamžitému publikování, jako publikovatelný po zapracování připomínek a komentářů nebo jako nevhodný k publikování. Posudky zpravidla obsahují explicitní doporučení, jak článek zlepšit. Komentáře posuzovatelů jsou zaslány autorovi.

Redakce rovněž zajistí, aby všechny informace týkající se zaslaných rukopisů byly důvěrné. Nesmí poskytnout žádnou informaci o zaslaném rukopisu nikomu jinému než autorovi, posuzovatelům, možným posuzovatelům, dalším redakčním poradcům, případně v určitých případech členům redakční rady či vydavateli.

Na jakékoli neetické chování by měla být upozorněna redakce, případně vydavatel. Kdokoli informuje redakci nebo vydavatele o nějakých publikačních nepravostech, měl by poskytnout dostatečné informace a evidenci, aby mohlo být zahájeno šetření. Ke všem podnětům by mělo být přistupováno se stejnou vážností, a to přinejmenším do té doby, než bude dosaženo nějakého rozhodnutí nebo závěru. Každý nahlášený případ neetického publikačního chování musí být zohledněn, i kdyby se jednalo o již dříve publikovaný článek. Pokud je redakce upozorněna na neetické publikační praktiky, ať již zaslaných rukopisů nebo publikovaných článků, měla by měla podniknout odpovídající opatření.

 

Autoři:

Autoři by měli zaručit, že rukopis představuje jejich vlastní, originální dílo. Kromě toho musí zaručit, že rukopis nebyl publikován již dříve, ani že nebyl zároveň zaslán k publikování do jiného časopisu. Paralelní zaslání rukopisu do jiného časopisu je porušení publikační etiky.

Autoři zasílající své rukopisy k publikování do časopisu jako svá originální díla potvrzují, že zaslané články představují jejich vlastní autorské příspěvky a nebyly kopírovány ani plagiovány z jiných děl (ať již jako celek nebo částečně). Autoři musejí řádně odkázat na každé dílo nebo slova jiných autorů, přispěvovatelů nebo zdrojů. Podvodné nebo vědomě nepřesné prohlášení a plagiátorství ve všech podobách (počínaje „opomenutím“ cizího článku až po kopírování nebo parafrázování pasáží z cizích děl bez jasného označení) představují neetické chování a jsou nepřijatelné.

Autorství je omezeno na ty, kdo v daném článku přispěli signifikantním způsobem k jeho koncepci, návrhu, provedení nebo interpretaci. Hlavní autor musí zajistit plný souhlas všech spoluautorů, pokud jde o schválení závěrečné verze článku a jeho publikování.

Všechny články musí být redakci zaslány elektronicky.

Od autorů nejsou vyžadovány žádné poplatky za redakční práce prováděné na zaslaném rukopisu. V zaslaných rukopisech by se autoři měli držet publikačních a citačních zvyklostí časopisu (například citační praxe, používání zkratek atd.), které jsou uváděny v „Pokynech pro autory“ na stránkách časopisu www.aither.eu .

Časopis je bezplatně přístupný na internetu. Autoři souhlasí s neomezeným přístupem k jejich článkům, který z bezplatné dostupnosti na internetu vyplývá.

 

Recenzenti:

Recenzní řízení pomáhá redakci při formulování redakčních rozhodnutí a prostřednictvím redakční komunikace s autory může zároveň pomoci autorům zlepšit jejich články.

Recenzenti pracují pro časopis dobrovolně a mohou odmítnout posoudit zaslaný text. Ti, kdo se necítí být dostatečně kvalifikováni anebo schopni (například kvůli pracovnímu vytížení) vypracovat recenzní posudek, by to měli dát neprodleně vědět redakci, a tak vystoupit z recenzního procesu. Recenzenti, kteří se rozhodnou vypracovat posudek, by ho měli dodat do čtyř týdnů.

Před započetím recenzního řízení by měli recenzenti vyjasnit případné střety zájmu.

Každý rukopis určený k recenznímu řízení představuje důvěrný dokument. Pokud k tomu neexistuje redakční oprávnění, nesmí být rukopis nikomu ukázán, ani s nikým diskutován.

Recenzní posudek musí být nestranný. Recenzentovy komentáře a postřehy by měly autorovi poskytovat detailní a konstruktivní zpětnou vazbu pro zlepšení jeho díla.

Pokud jim to jejich znalosti dovolí, měli by recenzenti odhalit relevantní publikovaná díla, která nebyla autorem citována, a zároveň by měli upozornit redakci na případné podobnosti nebo překryvy mezi posuzovaným rukopisem a jakýmkoli jiným publikovaným textem.